เชียงใหม่เวชสาร

เชียงใหม่เวชสารชื่อวารสาร: เชียงใหม่เวชสาร: Chiang Mai Medical Journal
Print ISSN: 0125-5983
TCIกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 28 เม.ย. 2563 เชียงใหม่เวชสาร เป็นวารสารของคณะแพทยศาสตร์ มช. ตีพิมพ์เพผยแพร่บทความวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ภาพ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ในวงกว้าง เป็นวารสารที่มี peer review ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ในเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

    Description: Chiang Mai Medical Journal (Formerly Chiang Mai Medical Bulletin) is an official journal of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University. It accepts original papers on clinical and experimental research that are pertinent in the health sciences. The Journal is published 4 issues/year (i.e., Mar, Jun, Sep, and Dec). Original articles, review articles, brief reports, case reports, and miscellany (editorials, perspectives, opinions, and letters to the editor) are welcome. All manuscripts submitted to Chiang Mai Medical Journal must not have been previously published (except in abstract form) or under consideration for publication elsewhere. Each submitted article will be reviewed by two referrees or more. Following publication, Chiang Mai Medical Journal reserves the copyright of all published materials and such materials may not be reproduced in any form without written permission from Chiang Mai Medical Journal. We strongly recommend that authors follow the guideline in manuscript preparation below. Failure to comply with the instruction will result in delay the processing of your paper

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เชียงใหม่เวชสาร: Chiang Mai Medical Journal