เชียงรายเวชสาร

เชียงรายเวชสารชื่อวารสาร: เชียงรายเวชสาร: Chiangrai Medical Journal
Print ISSN: 1906-649X
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 27 เม.ย. 2563 เชียงรายเวชสาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยแก่ผู้ที่อยู่ในวงการสาธารณสุข โดยมีการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ ปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และ ธันวาคม) รับบทความภาษาไทย ที่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษที่ให้ความรู้ใหม่ในการนำไปพัฒนางาน บทความมีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนลงตีพิมพ์ (double-blind peer review)

    Description: ChiangRai Medical Journal operation since 2009 to disseminate academic work and research for those in the public health industry which has been published in  hard copy and electronic file, 2 volume per year (June and December). that submission article in thai and english. Articles that give new knowledge in the development of work. The article will be considered by at least 2 experts before being published. (double-blind peer review)

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เชียงรายเวชสาร: Chiangrai Medical Journal