หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทยชื่อวารสาร: หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย: NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture
Print ISSN: 1686-1841
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 26 เม.ย. 2563 

    Description:  NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is a blind peer-reviewed journal devoted to the promotion and study of all aspects of the history of architecture, architectural conservation in Thailand and neighbouring countries, and the development of Thai architecture both as a scholarly discipline and practice. Founded in 2004, NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture is the only periodical in Thailand committed primarily to the subjects. Since 2019, the Journal publishes twice a year by Faculty of Architecture, Silpakorn University.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย: NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture