พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์: Development Economic Review
Print ISSN: 1906-2540

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: School of Development Economics, National Institute of Development

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.ย. 2562 วารสารพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับด้านเศรษฐศาสตร์และนโนบายสาธารณะและด้านอื่น ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูง ผ่านการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน และบทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน มีความทันสมัย กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือเดือนมกราคมและกรกฎาคม
Description: Development Economic Review (DER) (formally named NIDA Economic Review) was published since 1996 by the Graduate School of Development Economics of National Institute of Development Administration. The Journal publishes original and high quality research papers that highlight the applications of both theoretical and empirical approaches in economics and public policy. Two issues are published a year in January and July.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2560) – ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Development Economic Review


พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์: Development Economic Review