มนุษยศาสตร์สาร

ชื่อวารสาร: มนุษยศาสตร์สาร: Journal of Human Sciences
Print ISSN: 1513-461x

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ก.ย. 2562 มนุษยศาสตร์สาร ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกอ. และ สกว. กำหนด โดยกองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มาจากสถาบันภายนอกเป็นส่วนใหญ่และมาจากสถาบันภายในส่วนหนึ่ง และมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน
Description: The Journal of Human Sciences, published thrice a year – January-April, May-August, and September-December respectively – features articles covering interdisciplinary subjects relating to the Humanities, including Linguistics, Literature, Philosophy, History, Tourism, Library and Information Science, Technology, Psychology, Home and Community, and Community Development. It welcomes research articles, academic articles, review articles, and book reviews.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Human Sciences


มนุษยศาสตร์สาร: Journal of Human Sciences