วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการธรรมทรรศน์: Dhammathas Academic Journal
Print ISSN: 1513-5845
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 12 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์: Dhammathas Academic Journal