วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมชื่อวารสาร: วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The journal of social communication innovation
Print ISSN: 1906-6988
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 13 ธ.ค.2562 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1)เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์ 2)เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร 3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม: The journal of social communication innovation