วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

Dusit Thani College Journalชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี: Dusit Thani College Journal
Print ISSN: 1906-070x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยดุสิตธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 7 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี วารสารวิทยาลัยดุสิตธานีผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยอยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 วารสาร มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมบริการการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร การท่องเที่ยว การโรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจสุขภาพ สปาและความงาม การจัดการนิทรรศการและการประชุม บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการและการศึกษาของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก
    Description: Journal of Dusit Thani College Since its inception in 2007, Dusit Thani College has been certified by the Thai Journal Reference Center, Group 1 from 2015. The journal has goals and scope to disseminate academic results and research results in the service industry,Kitchen management and culinary arts, tourism Hospitality and Tourism Business, Health Spa and Beauty, Exhibition Management and Conference Management, Business Management Science. The journal of Dusit Thani College concentrates on the study of both internal and external scholars.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี: Dusit Thani College Journal