วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
Print ISSN: 2651-1053
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 6 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Journal of Information Science and Technology (JIST)) เป็นวารสารวิชาการที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาจำนวน 20 สถาบัน ภายใต้คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยนครพนม, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อตกลงของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย โดยที่คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (JIST) ดังกล่าว ซึ่งวารสารนี้ได้เริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 (ปี พ.ศ. 2553) เป็นต้นมาและมีการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี [มกราคม – มิถุนายน] [กรกฎาคม – ธันวาคม] Description: The Journal of Information Science and Technology (JIST) is an academic journal established by the collaboration of 20 faculties that conduct courses related to Information Technology, namely, Bangkok University, Dhurakij Pundit University, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Mae Fah Luang University, Mahanakorn University of Technology, Mahasarakham University, Mahidol University, Nakhon Phanom University, Panyapiwat Institute of Management, Prince of Songkla University, Rangsit University, Siam University, Silpakorn University, Sripatum University, Thai-Nichi Institute of Technology, Walailak University, Burapha University and Phayao University. According to the agreement of deans of all faculties, Mahanakorn University of Technology was appointed as a coordinator of the journal. The journal was established in 2010 and plans to publish 2 issues per year [Jan – June] [July – December].

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY