วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่: Journal of Modern Management Science
Print ISSN: 2408-2619
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 5 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ เป็นวารสารทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดทำขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์และเผยแพร่ฉบับแรก เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยใช้ชื่อวารสาร “วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น “วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่” ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Modern Management Science” ชื่อย่อ “JMMS” จนถึงปัจจุบัน โดยรับพิจารณาบทความวิจัยที่เป็นวิจัยพื้นฐาน(Basic Research) เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ด้านการบริหารธุรกิจ มีกระบวนวิธีวิจัยที่เข้มข้น ถูกต้องตามหลักวิธีวิจัย
    Description: JMMS is a journal of business administration. It was published by the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University. The first issue was published in 2007 using the journal-title. “Journal of the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University “. In 2017, the journal was changed the journal’s name “Journal of Modern Management Science” or “JMMS”. JMMS consider the basic research articles to find new knowledge in business management through intensively research methodology.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่: Journal of Modern Management Science