วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์: Journal of Management Science Review
Print ISSN: 1513-1149
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 4 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ เป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วารสารฉบับนี้รับทั้งงานวิจัยบทความวิชาการ และบทวามปริทัศน์รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นวารสารปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่,1 มกราคม – มิถุนายนฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบทความชุดนี้เป็นตัวอย่างในการจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
    Description: Journal of Management Science Review is the public in the field of human and socialscience.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์: Journal of Management Science Review