วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Print ISSN: 1906-2397
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 3 ม.ค.2563 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารวิชาการที่พิมพ์ออกเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 เล่ม (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะวิทยาการจัดการจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
    Description: “Journal of Management Science, Chiang Rai Rajabhat University” is an academic journal in the field of business administration, economic, communication arts or related fi elds. Every published article is doubled-blinded peer reviewed. Views and opinions expressed in the journal do not necessarily refl ect those of the editors.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University