Easy Access

ชื่อเรื่อง : Easy Access 

ชื่อผู้แต่ง : นิติธร (ธัชชัย) จำลอง 

Call Number: 005.369 น584อ 2563 

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ต.ค. 2564 หนังสือ “ Easy Access” หนังสือเล่มนี้สอนการใช้โปรแกรม Access ในการเก็บฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานง่าย ๆ ในการออกแบบฐานข้อมูล TableQuery,  FormReport และ Macro พร้อมภาพประกอบเนื้อหาอธิบายการใช้งานทุกขั้นตอนทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ Access สามารถเรียนรู้และเข้าใจง่ายมากขึ้น มาเริ่มต้นกับการออกแบบฐานข้อมูลได้จากหนังสือเล่มนี้ !


Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oEasy Access / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง

Easy Access