วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาชื่อวารสาร: วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา : Engineering Journal of Research and Development
Print ISSN: 0857-7951
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 17 เม.ย. 2563 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ผลงานด้านวิชาการ และงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา : Engineering Journal of Research and Development