วิศวสารลาดกระบัง

วิศวสารลาดกระบังชื่อวารสาร: วิศวสารลาดกระบัง: Ladkrabang Engineering Journal
Print ISSN: 0125-1724
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 18 เม.ย. 2563 วิศวสารลาดกระบัง เป็นวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เป็นสื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจ 3. เป็นเอกสารรวบรวมบทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทาง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิศวสารลาดกระบัง: Ladkrabang Engineering Journal