วิสัญญีสาร

วิสัญญีสารชื่อวารสาร: วิสัญญีสาร: The Thai Journal of Anesthesiology
Print ISSN: 0857-1287
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 19 เม.ย. 2563 วิสัญญีสาร เป็นวารสารทางวิชาการของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ศึกษาค้นคว้า บทความทางวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิสัญญีวิทยา มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิสัญญีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจ โดยบทความที่รับเผยแพร่จะผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

    Description: Thai Journal of Anesthesiology is an official publication of The Royal College of Anesthesiologists of Thailand. Its primary purpose is to publish research articles or other academic manuscripts in order to promote and broaden anesthesia scholarship among its members and those who are interested.  Each article published in this jourmal is systematically reviewed by at least 2 relevant experts.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วิสัญญีสาร: The Thai Journal of Anesthesiology