ศิลปกรรมสาร

ศิลปกรรมสารชื่อวารสาร: ศิลปกรรมสาร : The Fine and Applied Arts Journal
Print ISSN: 1686-5189
TCIกลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 20 เม.ย. 2563 ศิลปกรรมสาร เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเป็นสื่อกลางผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ทรรศนวิจารณ์และงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ในแขนงต่างๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ

    Description:Fine and Applied Arts Journal is an academic journal published twice a year (1st issue January-June, 2nd issue July-December). It aims to promote academic and research articles, review articles, and other creative works on fine arts, which includes visual arts, design, music, performing arts, and other related areas. Articles are refereed by professional peers and approved by the editorial board. Contents and opinions expressed in this journal are of individual contributors and not necessarily those of the editors.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ศิลปกรรมสาร : The Fine and Applied Arts Journal