History of climate change : from the Earth’s origins to the Anthropocene/ Antonello Provenzale

 

ชื่อเรื่อง : History of climate change : from the Earth’s origins to the Anthropocene

ชื่อผู้แต่ง : Antonello Provenzale

Call Number : 577.22 P969H 2023

 แนะนำหนังสือ 20 ก.พ.2567

รายละเอียด :

หนังสือนำเสนอ ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีหลายประการและซับซ้อน รวมถึงปัจจัยภายนอก เช่น ความส่องสว่างของดวงอาทิตย์ และความแปรผันของวงโคจรของโลก ตลอดจนกระบวนการภายในที่เชื่อมโยงชั้นบรรยากาศ มหาสมุทร เปลือกโลก เนื้อโลก และสิ่งมีชีวิต สภาพอากาศที่ผันผวนอย่างมาก ยิ่งปัจจุบันอุณหภูมิยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  โลกของเราคงไม่ใช่โลกที่ง่ายต่อการอยู่อาศัย เราต้องเข้าใจว่าสภาพอากาศทำงานอย่างไรและกิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างไร ไม่ใช่เพื่อปกป้องโลก ซึ่งจะทำได้ดีด้วยตัวมันเองและอาจจะดีกว่าหากไม่มีเรา แต่เพื่อช่วยตัวเราเอง

 

Link to Library

Row Hit Heading
1 1 oClimate futures : re-imagining global climate justice / :Kum-Kum Bhavnani…[et al.], editors