วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วม ลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่ดูแลได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อีกมากมาย

ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ภาพประชาสัมพันธ์โดย: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561

รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ

ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560)

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. และสถานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้บัญญัติกฎหมายบังคับใช้หลายฉบับ

เพื่อป้องกันและปราบปราม มีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด ฐานทุจริตคอรัปชั่นอย่างรุนแรง เช่น การให้พิจารณาและพิพากษาคดีลับหลังจำเลย กรณีจำเลยเป็นนักการเมืองหลบหนีไม่ไปศาล การให้คดีไม่มีการขาดอายุความ นอกจากนี้ยังมีการเร่งพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญัติให้ เจ้าพนักงาน เรียก รับ สินบน ให้มีความผิดมีโทษหนักตั้งแต่จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือประหารชีวิต และมาตรา 144 บัญญัติให้ผู้ใด ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี กล่าวคือ มีความผิดทั้งผู้รับสินบน และผู้เสนอสินบนด้วยกันทั้งคู่  (คีรีนารถ, 2561)

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล-2018
ภาพโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด: งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ IMPACT Exhibition Hall 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ยกร่างกฎหมายเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้พิจารณาบัญญัติกฎหมาย บังคับให้ข้าราชการทุกตำแหน่งต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วย ซึ่งการเสนอร่างกฎหมายนี้ ก็เป็นผลมาจากความต้องการของสังคมไทยที่เรียกร้องมานั่นเอง การไม่อยู่เฉย ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันคิดวางแผนต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เป็นพลังที่จะปกป้องชาติอย่างแท้จริง


ฐนยศ คีรีนารถ. (9 ธันวาคม 2561). 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day). เข้าถึงได้จาก มติชนออนไลน์: https://www.matichon.co.th/columnists/news_770965

สมาคมสื่อช่อสะอาด. (7 ธันวาคม 2561). รายการภารกิจพิชิตโกง. เข้าถึงได้จาก ช่อสะอาด: https://www.chorsaard.or.th/categorycontent/4052/รายการภารกิจพิชิตโกง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (9 ธันวาคม 2560). ความเป็นมา. เข้าถึงได้จาก งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560: https://www.nacc.go.th/

เว็บไซต์: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

 

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)