วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์

ชื่อวารสาร: วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์: International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
Print ISSN: 2229-0338
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)

สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้เสนอผลงานทางวิชาการบทความปริทัศน์ (Review Article) นี้อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems


วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์: International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems