พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5 

ชื่อหนังสือ:  พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5 
ชื่อผู้แต่ง:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
Call Number: 613.62 มส7472562                                
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5  ต.ค. 2562  หนังสือ “พื้นฐานอาชีวอนามัยแลอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-5” เล่มนี้ เป็นเอกสารการสอน ซึ่งมีด้วยกัน 3 เล่ม ประกอบด้วย เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-5)/เล่ม 2 (หน่วยที่ 6-10) และ เล่ม 3 (หน่วยที่ 11-15) ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานของงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมและสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย อาทิเช่น ความปลอดภัยในการทำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม พิษวิทยา  การยศาสตร์ โรคจากการทำงาน และในส่วนของหลักการและแนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีเนื้อหาประกอบด้วย การจัดหาน้ำสะอาด การควบคุมมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น เอกสารชุดการสอยชุดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้