วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: KKU International Journal of Humanities and Social Sciences
Print ISSN: 2350-9767
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ต.ค. 2562 วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) คือฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคมและฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม จัดพิมพ์โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Description: KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January – April, May – August and September – December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: KKU International Journal of Humanities and Social Sciences


วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: KKU International Journal of Humanities and Social Sciences