Introduction to Clinical medicine

ชื่อเรื่อง : Introduction to Clinical medicine

ชื่อผู้แต่ง : เนาวนิตย์ นาทา…[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

Call Number : 616.075 อ739 2560

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 ก.ค.2566  หนังสือ “Introduction to Clinical medicine” เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากโครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกฎเกล้า ซึ่งรวบรวมความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรียนในชั้นคลินิก โดยมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย ส่วนแรกของตำรา เป็นความรู้ทั่วไป ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาสำคัญที่แยกตามแต่ละภาควิชา หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ ใช้ประกอบในการเรียนวิชา PBM และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเมื่อขึ้นเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับใช้ศึกษาประกอบการปฏิบัติงานตลอดการศึกษาเพื่อเป็นความรุูพื้นฐานในแต่ละภาควิชา นอกจากนี้หนังสือยังเหมาะกับแพทย์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้าน โดยสามารถใช้ตำราเล่มนี้เพื่อทบทวนความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ สุดท้ายหวังว่าตำราเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ มีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องและนำไปใช้ตลอดการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดี


Link to Library

Row Call Number Heading
1 616.075 อ739 2560 oIntroduction to clinical medicine / เนาวนิตย์ นาทา…[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

 

Introduction to Clinical medicine