เอเชียปริทัศน์

ชื่อวารสาร: เอเชียปริทัศน์: Jouranl of Asian Review
Print ISSN: 0125-3638

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 เอเชียปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (2558)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Jouranl of Asian Review


เอเชียปริทัศน์: Jouranl of Asian Review