ศรีนครินทร์เวชสาร

ชื่อวารสาร: ศรีนครินทร์เวชสาร: Srinagarind Medical Journal
Print ISSN: 0857-3123

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 ศรีนครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความที่น่าสนใจอันเป็นวิทยาการใหม่ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน วารสารได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ โรงพยาบาล หน่วยงาน  สถาบันการศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ 6 ฉบับต่อปี และเผยแพร่ทาง Website ที่ http://smj.ejnal.com, http://thailand.digitaljournals.org และ https://www.tci-thaijo.org
Description: Frequency : in every two months; on February, April, June, August, October and December. Policy is to encourage distribution of scientific information in medical and health sciences. It publishes seven types of article; medical innovation, original article, case report, review article, conference, symposium and letter to editor.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2559) – ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Srinagarind Medical Journal


ศรีนครินทร์เวชสาร: Srinagarind Medical Journal