วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

ชื่อวารสาร: วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit Engineering Journal
Print ISSN: 2286-668X

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา  ผลงานวิชาการ  ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์  นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป  และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป  โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ  3  ฉบับ  ออกเป็นราย 4 เดือน  (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม)
Description: Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering. KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January – April, May – August, and September – December)

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2554) – ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Kasem Bundit Engineering Journal


วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit Engineering Journal