วิศวกรรมสาร มก.

ชื่อวารสาร: วิศวกรรมสาร มก.: Kasetsart Engineering Journal
Print ISSN: 0857-4154

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วารสารวิศวกรรมสาร มก. เป็นวารสารพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วประเทศ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 16 ฉบับที่ 46 (2545) – ปีที่ 31 ฉบับที่ 106 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Kasetsart Engineering Journal


วิศวกรรมสาร มก.: Kasetsart Engineering Journal