วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต

ชื่อวารสาร: วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต: Journal of Hematology and Transfusion Medicine
Print ISSN: 0858-2025

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 19 ก.ย. 2562 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นวารสารทางการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตระดับนานาชาติ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน  พัฒนางานเขียนของนักวิจัย เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารทางวิชาการของทั้งสององค์กร
Description: Journal of Hematology and Transfusion Medicine is an official Journal of the Thai Society of Hematology and the National Blood Centre, Thai Red Cross Society. However, contributions written in English are welcomed from around the world, submit your manuscript using our online submission system or on the website at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHematolTransfusMed. If you require any further information or help, please contact the editorial office at sommaphun.t@tsh.or.th or nbcjournal@gmail.com.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2544) – ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Hematology and Transfusion Medicine


วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต: Journal of Hematology and Transfusion Medicine