วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร : Journal Of Agricultural Research And Extension
Print ISSN: 0125-8850
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 21 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตร เป็นวารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบรูปเล่มสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร : Journal Of Agricultural Research And Extension