วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชื่อวารสาร: วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Journal of Fine Arts
Print ISSN: 1906-0572
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 20 พ.ย. 2562 วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ ที่เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) รวมถึงบทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: Journal of Fine Arts