วารสารเกษตร

วารสารเกษตรชื่อวารสาร: วารสารเกษตร: Journal of Agriculture
Print ISSN: 0857-0841
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 19 มี.ค. 2563 วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารเราจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    Description: Welcome to “Journal of Agriculture” an academic Journal of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. The journal will be publicized every 4 months (January, May and September), which will focus on Agriculture, Agro-Industry, Veterinary and Biology.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารเกษตร: Journal of Agriculture