วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า: Journal of communication and innovation NIDA
Print ISSN: 2392-5566
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนา
ายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า เป็นวารสารที่นำเสนอบทความงานวิจัยและบทความทางวิชาการทุกลักษณะ ขอบข่ายครอบคลุมงานวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ นวัตกรรม และการสื่อสาร บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ โดยผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างต่ำตามเกณฑ์มาตรฐาน คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปต่อบทความ
Description: – 

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of communication and innovation NIDA


วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า: Journal of communication and innovation NIDA