วารสารนิเทศศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารนิเทศศาสตร์: Journal of Communication Arts
Print ISSN: 0859-085x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5 ต.ค. 2562 วารสาร วารสารนิเทศศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการสาขานิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำเป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ,บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือซึ่งอาจเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อน
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. 

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Communication Arts


วารสารนิเทศศาสตร์: Journal of Communication Arts