วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ชื่อวารสาร: วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์: Journal of Disease and Health Risk DPC. 3
Print ISSN: 1905-825X
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 8 เม.ย. 2563 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นวารสารที่รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ รายการวิจัย บทความ รายงานการสอบสวนโรค ให้กับนักวิชาการและผู้สนใจทางด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของสำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อเป้นสื่อกลางทางวิชาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
    Description: Journal of Disease and Health Risk DPC 3 is a journal published academic work, research list, article, investigation report for communicable diseases, non-communicable diseases and health hazards. The objectives are as follows: 1. To disseminate academic knowledge and research on surveillance prevent disease control and the health hazards of the Office of Disases Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province and related network partners. 2. To be an academic medium for agencies involved in surveillance prevention, diseases control and health hazards.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์: Journal of Disease and Health Risk DPC. 3