วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามชื่อวารสาร: วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม: Mahasarakham Hospital Journal
Print ISSN: 1686-4417
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: โรงพยาบาลมหาสารคาม

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 9 เม.ย. 2563 วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาลและเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา(เป็นวารสารราย 4 เดือน : 3 ฉบับต่อปี และฉบับพิเศษ 1 ฉบับต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม: Mahasarakham Hospital Journal