วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงานชื่อวารสาร: วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน: Thai Journal of Operations Research
Print ISSN: 2287-0210
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียด:

 • แนะนำวารสาร 10 เม.ย. 2563 วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการทางเว็บไซด์ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือประมาณเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี  ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไทยการวิจัยดำเนินงานมี 3  ลักษณะ
  • บทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์ (Review Paper) เพื่ออธิบายการพัฒนาในหัวข้อการวิจัยดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
  • บทความที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิธีการด้านการวิจัยดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน
  • บทความที่เน้นทฤษฎีหรือวิธีการด้านวิจัยดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของผู้วิจัยหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้เดิม
  Description:Thai Journal of Operations Research is an academic journal with the objective of dissemination of research works and academic articles on website. Its publication is biannual (approximately in June and December of every year). The articles published in the journal consist of three characteristics:
  – Critic or Review Paper that describes the development of the topic of the past operations research.
  – Article that focuses on the application of knowledge or methodology of operations research to solve the existing problems in the public and the private sectors.
  – Article that concentrates on the theory or methodology of operations research that is developed from the concept of the researcher or added from the former knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน: Thai Journal of Operations Research