วารสารไทยคดีศึกษา

วารสารไทยคดีศึกษาชื่อวารสาร: วารสารไทยคดีศึกษา: The Journal of the Thai Khadi Research Institute
Print ISSN: 1686-0667
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 11 เม.ย. 2563 วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับไทยศึกษา ในมิติทางด้านสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสารนี้จะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รายละเอียดและเนื้อหาที่ปรากฏ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและความรับผิดชอบเฉพาะของผู้เขียน ไม่จำเป็นต้องตรงกับความคิดเห็นหรือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการผู้จัดทำ
    Description: The Journal of the Thai Khadi Research Institute is an academic journal published twice a year (1st issue January – June, 2nd issue July – December). It aims to promote research and disseminate academic and research articles on Thai studies focusing on social science, history, religious, art and culture. Articles are refereed by professional peers. Views and opinions expressed in this journal are not necessarily those of the editors or editorial board, but are of individual contributors.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารไทยคดีศึกษา: The Journal of the Thai Khadi Research Institute