วารสารไทยคดีศึกษา

วารสารไทยคดีศึกษาชื่อวารสาร: วารสารไทยคดีศึกษา: Journal of Thai Studies
Print ISSN: 1686-7459
TCIกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 12 เม.ย. 2563 วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารไทยคดีศึกษา: Journal of Thai Studies