วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY                          
Print ISSN: 0859-5127
, 2586-9345(Online)

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.ย. 2562 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จัดทำขึ้นในแบบรูปเล่มและสื่อออนไลน์ นำเสนอบทความจากสาขาการบริหารการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ ใช้ระบบ Double – blind peer review กองบรรณาธิการมีสิทธิ์แก้ไขบทความตามความเหมาะสม
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2552) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY