วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์: Kasetsart Educational Review                          
Print ISSN: 0125-6203

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.ย. 2562 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ นิสิต คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,และนักวิชาการทั่วไป มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ผลงานวิชาการที่รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ มีคุณลักษณะต่อไปนี้ บทความ บทความวิจัย บทความ ปริทัศน์
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2559)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Kasetsart Educational Review


วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์: Kasetsart Educational Review