วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities                          
Print ISSN: 0859-1113

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.ย. 2562 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการและนักวิชาการ ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น ต้นฉบับ(Manuscript) ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer-reviewed)และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
Description: Songklanakarin: Jouranl of Social Sciences and Humanities is Quarterly Thailand national jornal, published by Prince of Songkla University to promote and encourage the exchange of knowledge in the field of social sciences and humanities among national scholars and wordwide. Contributions may be research articles, report of empirical studies, or review articles. Abstract of empirical studies, or review articles. Abstract of academic papers and books review are also exceptable. All articles are considered for publication in Songklanakarin with the understanding that they have not been published else-where and are not currently being submitted for consideration in any other journals. All articles are assessed by specialist in their relevant fields (peer-reviewed), and must be approved by the editorial board before being accepted for publication.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2555) – ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2558)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities


วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities