วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: TNI Journal of Engineering and Technology                          
Print ISSN: 2351-0056

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 13 ก.ย. 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม  โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
Description: The policy of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) is to support the dissemination of research article to be useful in the development of knowledge base for society, especially in business and industry sectors. Therefore, the academic journal, namely the “TNI Journal of Engineering and Technology” has been created and published.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2556) – ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: TNI Journal of Engineering and Technology


วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี: TNI Journal of Engineering and Technology