Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์  

ชื่อหนังสือ:  Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์   
ชื่อผู้แต่ง: ณัฐวิภา วิริยา
Call Number: 425 ณ359ก 2561
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 14 ก.ย. 2562  หนังสือGrammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์” เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การตีความหมาย และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านการเรียน และการทำงาน รวมไปถึงการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษต่างๆ ทั้ง TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP, TU-GET เป็นต้น อีกทั้งเพื่อเตรียมสอบศึกษาต่อปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสถาบัน รวมถึงเตรียมสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ภายในเล่มมีการอธิบายเนื้อหาในแต่ละบทไว้อย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้าง วิธีการและสถานการณ์ในการนำไปใช้ ข้อควรระวัง ตัวอย่างในการใช้ และแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป