วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา: TNI Journal of Business Administration and Languages                          
Print ISSN: 2351-0048
, 2672-9997 (online)

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่บทความจากผลงานวิจัย  และบทความวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคม  โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  จึงได้จัดทำวารสารวิชาการ คือ  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา   ขึ้น โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) มีการจัดทำ 2 รูปแบบคือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยได้มีการจัดพิมพ์ในรูปแบบตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2556) ISSN 2351-0048 (Print) และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 (ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : มกราคม – มิถุนายน 2562) ISSN 2672-9997 (Online)
Description: The policy of Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) is to support the dissemination of research article to be useful in the development of knowledge base for society, especially in business and industry sectors. Therefore, the academic journal, namely the “TNI Journal of Business Administration and Languages” has been created and published.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2556) – ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: TNI Journal of Business Administration and Languages


วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา: TNI Journal of Business Administration and Languages