วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Journal of Education, Silpakorn University
Print ISSN: 1686-3089
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 7 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน  2.เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ   2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : Journal of Education, Silpakorn University