ขัตติยะประเพณี

ชื่อเรื่อง:  ขัตติยะประเพณี
ชื่อผู้แต่ง: ส.พลายน้อย
Call Number:   390.09593 ส113ข 2562
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 7 ก.พ.2563 หนังสือ “ขัตติยะประเพณี” เล่มนี้ให้ความรู้ขนบประเพณีของพระมหากษัตริย์ ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ไทย ขั้นตอนแห่งพระราชพิธีได้ผสานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าได้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสง่างาม สมพระเกียรติ และแสดงความเทิดทูนยกย่องอย่างสูงสุด