วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Journal of Education Thaksin University
Print ISSN: 1513-9514
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 6 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการทางศึกษาศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และจากหน่วยงานภายนอกโดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม
    Description: Journal of Education Thaksin University To distribute education research and articles include issues analysis both in Thailand and abroad. To introduce and recommend new educational text books. Second – Annually (No.1 January-June, No.2 July-December) 

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ : Journal of Education Thaksin University