การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium enterprises management)

ชื่อเรื่อง: การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium enterprises management)
ชื่อผู้แต่ง: สุธีรา อะทะวงษา             
Call Number:   658.022 ส786ก 2560
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 ก.พ.2563 หนังสือ “การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” เล่มนี้ให้ความรู้ การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  แผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การจัดการการเงิน  การจัดการตลาด  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน