วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY
Print ISSN: 0857-1511
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 5 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ทางวิชาการในด้านศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง (วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1)
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY