การบริหารสำนักงาน

ชื่อเรื่อง:  การบริหารสำนักงาน
ชื่อผู้แต่ง: สุรัสวดี ราชกุลชัย
Call Number:   651.3 ส857ก 2561
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 ก.พ.2563 หนังสือ “การบริหารสำนักงาน” เล่มนี้มีวัตถุประสงค์การบริหารจัดการสำนักงานหรือองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย มีแนวคิดการบริหารสำนักงาน  มีระบบการจัดการภายในสำนักงาน พื้นที่ สภาพแวดล้อม พัสดุ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ มีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อการบริหารสำนักงานในอนาคต อาทิ สำนักงานแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนตัวอย่างธุรกิจที่มีการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย